fbpx

tournamentrules2020

1. Turneringsjuryen

Turneringsjuryen består af:

Finn Larsen, Erik Mark Nielsen og Michael Hæstrup Jensen.

Juryen påser og har ansvaret for, at fodboldturneringen afvikles på en sportslig korrekt måde. Den tager sig af protester, lovfortolkninger og tvivlsspørgsmål m.v.

Juryens afgørelser kan ikke appelleres.

2. Aldersgrænser 2022

B18-19 Drenge (11:11) født 1.1.2003 og senere

B17 Drenge (11:11) født 1.1.2005 og senere

B16 Drenge (11:11) født 1.1.2006 og senere

B16 Drenge (7:7) født 1.1.2006 og senere

B15 Drenge (11:11) født 1.1.2007 og senere

B14 Drenge (11:11) født 1.1.2008 og senere

B14   Drenge (7:7) født 1.1.2008 og senere 

B13 Drenge (11:11) født 1.1.2009 og senere

B12 Drenge (7:7) født 1.1.2010 og senere

B11 Drenge (7:7) født 1.1.2011 og senere

G18-19 Piger (11:11) født 1.1.2003 og senere

G17 Piger (11:11) født 1.1.2005 og senere

G16 Piger (11:11) født 1.1.2006 og senere

G16 Piger (7:7) født 1.1.2006 og senere 

G15 Piger (11:11) født 1.1.2007 og senere

G14 Piger (11:11) født 1.1.2008 og senere

G14 Piger (7:7) født 1.1.2008 og senere 

G13 Piger (11:11) født 1.1.2009 og senere

G12 Piger (7:7) født 1.1.2010 og senere

3. Aldersbetingelser m.v.

Der gives automatisk dispensation til at påføre deltageroversigten 3 spillere, som er højst 1 år for gamle. For 7:7 holdene 1 spiller.

En spiller, der opfylder aldersbetingelserne herfor, kan deltage på 2 hold fra samme klub. De 2 hold må ikke spille i samme klasse. 

I klasser, hvor der er 11:11 og 7:7, anses holdene for at spille i samme klasse. 

Piger, der opfylder aldersbetingelserne herfor, kan deltage i drengeklasser.

Dana Cups turneringsregler er ikke til hinder for anvendelse af gæstespillere, eller til hinder for at flere klubber stiller et eller flere fælleshold.

4. Deltageroversigt - Legitimation

Der skal indsendes eller afleveres en deltageroversigt før turneringsstarten.

Efter check-in kan deltageroversigten ikke påføres yderligere spillere.

En spiller er kun spilleberettiget, såfremt vedkommende står opført på deltageroversigten, og det af Dana Cup fastsatte deltagergebyr er betalt.

Spillerlegitimation - med foto - skal medbringes til check-in og til holdets kampe, hvor det på forlangende forevises for juryen eller dennes repræsentant.
Ved check-in konfereres ID med spillerlisten, og der foretages alderskontrol.

Der vil blive foretaget stikprøver af spillernes alder og spilleberettigelse under turneringen.

Det kan medføre tabt kamp, hvis holdet anvender en ikke spilleberettiget spiller, eller hvis der ikke forevises tilfredsstillende legitimation.

Det er juryen, der afgør, hvad der er tilfredsstillende legitimation.

5. Kampens længde 

Klasse/Grundspil/Slutspil

B18-19, B17, B16, B15, G18-G19, G17, G16 og G15 = 2 x 25 min
B14, B13, B12, B11, G14, G13 og G12 = 2 x 20 min

6. Inddeling i grupper m.v.

Holdene inddeles i grupper på fire eller fem hold, der spiller alle mod alle. 

Holdenes placering afgøres efter point.

 • Vunden kamp giver 3 point
 • Uafgjort kamp giver 1 point
 • Tabt kamp giver 0 point

Hvis to eller flere hold står lige, afgøres rækkefølgen på følgende måde:

 • Målforskel i samtlige kampe
 • Flest antal scorede mål
 • Point i indbyrdes kampe
 • Lodtrækning

Lodtrækning gennemføres af turneringsadministrationen. Hvis de implicerede hold ikke er til stede, underrettes de om resultatet af lodtrækningen.

De to bedste hold i hver gruppe går videre til A-slutspillet, som spilles efter cupsystemet, hvor det tabende hold går ud.
De øvrige hold i gruppen fortsætter i B-slutspillet, der også spilles efter cupsystemet.

7. Uafgjorte kampe - slutspil

Uafgjorte kampe i slutspillets indledende runder afgøres ved straffesparkkonkurrencer.

Uafgjorte semifinaler og finaler afgøres ved forlænget spilletid på 2 x 5 minutter.
Hvis kampen stadig er uafgjort, afgøres den ved straffesparkkonkurrence.

Straffesparkkonkurrencerne afvikles efter FIFA´s regler.
Da der er fri udskiftning, kan – evt. skal – de spillere, der ved kampens afslutning er skiftet ud, deltage i straffesparkkonkurrencen. Holdene gøres lige store.

8. Spilleregler

Dana Cup spilles efter FIFA´s og DBU´s regler med følgende ændringer/tilføjelser:

Antal spillere.

Et hold må maksimalt anvende 18 spillere i en kamp. D.v.s. i en og samme kamp er det højst tilladt at benytte 7 udskiftningsspillere.

I 7:7 rækkerne kan anvendes et ubegrænset antal spillere. 

Udskiftning.

Alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen (fri udskiftning).

Udskiftning af spillere kan ske, uden at dommeren underrettes og uden at spillet standses.

Udskiftning skal ske fra midterlinien. 

Spilleren, der udskiftes, skal forlade spillepladsen inden den nye spiller træder ind. 

Ved udskifning af målmanden, skal dommeren underrettes og skal ske under standsning af spillet. 

Såfremt dommeren skønner, at udskiftning af målmand udelukkende sker for at forhale tiden, kan han nægte at efterkomme anmodningen om udskiftning. 

Forkert udskiftning straffes med advarsel. 

Boldstørrelse.

I klasse B14, B13, B12, B11, G14, G13 og G12 spilles med boldstørrelse 4.

I øvrige klasser spilles med størrelse 5.

Trøjer.

Trøjerne skal være nummererede, og numrene skal være forskellige.

En spiller skal benytte samme trøjenummer i alle holdets kampe.

Hvis begge hold har samme trøjefarve, skal det hold, der står sidst i turneringsplanen, skifte.

Benskinner.

Benskinner er obligatoriske.

Manglende benskinner medfører bortvisning fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

Endvidere er følgende særlige regler gældende for 7:7 holdene:

Afstand m.v.

Modspillerne skal være mindst 7 m fra bolden ved begyndelsesspark, frispark, straffespark, målspark og hjørnespark. 

Offside.

Offside-reglen anvendes ikke.

Målmanden.

Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved tilbagelægning.

Frispark.

Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.

Hjørnespark.

Ved hjørnespark placeres bolden i hjørnefeltet.

9. Kamptidspunkt

Holdene skal være kampklare - d.v.s. have mindst 7 startklare spillere - ved banen på det i programmet fastsatte kamptidspunkt.

I 7:7 rækkerne dog mindst 5 kampklare spillere.

Selvom et hold ikke er klar på det fastsatte tidspunkt, skal kampen afvikles, såfremt den kan påbegyndes med indtil 10 minutters forsinkelse.

Er et hold ikke kampklar rettidigt, kan kampen i tilfælde af protest erklæres tabt for holdet, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.
Særlige omstændigheder foreligger f.eks. ved pludselig opstået sygdom, ved trafikuheld og lignende uforudsete forhold.
I sådanne tilfælde kan turneringsjuryen bestemme, at den forsinkede kamps resultat fastholdes, eller at en ikke afviklet kamp skal gennemføres.

10. Udviste spillere

Udviste spillere er automatisk udelukket i holdets næste kamp. Det samme gælder for holdets træner, hvis denne udvises.

Turneringsjuryen kan i særlige tilfælde fastsætte strengere straf, f.eks. hvor en karantæneramt spiller benyttes.

Kun i tilfælde af udelukkelse i mere end en kamp vil der ske skriftlig underretning om udelukkelsen.

11. Udeblivelser m.v.

Hvis et hold udebliver fra en kamp eller taber på protest eller udelukkes fra turneringen, er resultatet 0-3.

Udelukkes holdet i grundspillet, ændres alle holdets resultater til 0-3.

12. Protester

Protester vedrørende kampe skal afleveres skriftligt til turneringsjuryen af holdets ansvarlige leder senest en time efter kampens afslutning.

En afgørelse, som hviler på et dommerskøn, er endelig og kan ikke omgøres.

Boldstørrelse, benskinner, trøjenumre og deltagerarmbånd er ikke protestgrundlag.

Efter igangsætning af en runde i slutspillet kan resultatet af en kamp i den forudgående runde ikke ændres, medmindre der foreligger en - rettidigt afleveret - ikke afgjort protest vedrørende kampen.

Protestgebyr DKK 500 skal indbetales i forbindelse med afleveringen af protesten. Gebyret refunderes, såfremt protesten godtages.

Juryens afgørelse kan ikke appelleres.

13. Ændring af turneringsprogrammet

Turneringsprogrammet offentliggøres i uge 27 på www.danacup.dk

Turneringsadministrationen forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre gruppesammensætning, spillested og kamptidspunkt m.v.

Eventuelle ændringer efter offentliggørelsen i uge 27 indarbejdes, og det endelige program offentliggøres lørdag den 23. juli 2022. Det sker ligeledes på www.danacup.dk

Det er holdenes eget ansvar at holde sig orienteret om det endelige program.

I tilfælde af ændringer efter offentliggørelse af det endelige program kontaktes de implicerede hold direkte.

Et hold har altid mulighed for at få en udskrift af dets endelige turneringsprogram. Det kan ske i forbindelse med check-in eller efterfølgende ved henvendelse til Dana Cups Information.

14. Dommere - linjedommere

Dana Cup udpeger i samarbejde med DBU Jylland dommere til alle kampene, samt linjedommere til følgende kampe:

11:11 A-slutspillet:

 • Fra og med 1/16-finalerne i B18-19, B17, B16 og B15
 • Fra og med 1/4-finalerne i B14, G18-19, G17, G16 og G15
 • Fra og med 1/2-finalerne i B13, G14 og G13

11:11 B-slutspillet:

 • Fra og med 1/2-finalerne i B18-19, B17, B16, B15, B14, G18-19, G17, G16 og G15
 • Finalen i B13, G13 og G14

7:7 A- og B-slutspil:

Finalerne

Linjedommere.

I kampe, hvor der ikke anvendes neutrale linjedommere, er de to hold pligtig at stille med egne linjedommere.

15. Kampens resultat

Umiddelbart efter en kamp skal en leder eller træner fra hvert hold henvende sig til dommeren for at bekræfte kampens resultat (underskrive resultatkortet).

Pin It
SponsorBar